FANDOM


SCep


ToyBob
Robot sponge
Gender Robot
Eye Colour Grey (When not flashing)
Address Chum Bucket
Portrayer Tom Kenny